Stacks Image 721
NAV

Algemene Bedrijfs Voorwaarden

ABV en Privacy.

Levering en Transport.

Algemene Leveringsvoorwaarden

BWBshop/BMRmultimedia VOF Zakelijk adres: Munstermanstraat 6, 7064KA Silvolde. tel.0315-844041of 085-0020594 mob.06-12380377 Zaakvoerder A.J.G. Breukers ingeschreven onder de handelsnamen: BMR Multimedia, Munstermanstraat 6, 7064KA Silvolde(privé adres). Kvk Arnhem 67704808 websites: http://www.bwbshop.nl, http://www.shoptools.nl.

Artikel 1 Leveringscondities 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de BWBshop/BMRmultimedia goederen en diensten van welke aard ook aan de klant en/of klant levert.

Artikel 2 Offertes 2.1 Alle offertes c.q. aanbiedingen gedaan door de BWB shop/BMR multimedia zijn geheel vrijblijvend. 2.2 Offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 15 dagen. 2.3 BWBshop/BMR multimedia/Jibre.nl behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de klant aansprakelijk te zijn.

Artikel 3 Wijzigingen 3.1. BWBshop/BMRmultimedia behoud zich het recht voor de overeenkomst en/of deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan BWBshop/BMRmultimedia de klant tenminste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij schriftelijk bezwaar maken waarop de wijziging van kracht wordt, schriftelijk bezwaar maken.

Artikel 4 Meerwerk en productie. 4.1 Voor zover BWBshop/BMRmultimedia ten behoeve van de klant, werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook, welke niet inde overeenkomst tussen partijen zijn inbegrepen, of kosten ontstaan doordat de klant waar de klant opdracht voor geeft en/of op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht. 4.2 Bestellingen van onderdelen die speciaal voor u worden geproduceerd, bijvoorbeeld in een specifieke kleur gefabriceerd, kunnen niet worden geannuleerd nadat de bevestiging is verzonden. Zodra deze goederen zijn geleverd kunnen ze alleen geretourneerd worden indien de goederen verkeerd omschreven zijn, niet van een bevredigende kwaliteit zijn of redelijkerwijs niet geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze heeft besteld en wij ze voor hebben geadviseerd. Artikel 5 Levering 5.1. Onder levering wordt verstaan de afgesproken materialen en goederen zoals geoffreerd. 5.2. Wij zijn gerechtigd de goederen in deelleveringen uit te voeren.

Artikel 6 Betaling 6.1. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders overeengekomen. 6.2 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal de klant, zonder dat enig ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft, de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven. In elk geval zullen de kosten en/of buitengerechtelijke kosten doorberekend worden aan de klant. 6.3. BWBshop/Bmr multimedia behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betalingen de klant zonder enige waarschuwing vooraf af te sluiten van het systeem en/of terug te vorderen, zonder dat de gevolgen hiervan aansprakelijk gesteld te kunnen worden aan BWBshop/BMRmultimedia.

Artikel 7 Rechten 7.1De BWBshop behoudt zich het recht voor artikelen/apparatuur waarvan de rechten bij de licentiegever liggen op de markt te brengen. Offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij BWBshop/BMRmultimedia of haar licentiegever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Uw recht om te annuleren Na ontvangst van de goederen, heeft u een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen u zonder opgave van reden de levering en het bijbehorende contract kunt annuleren door het sturen van een schriftelijke opzegging via e-mail of post. De periode van 7 werkdagen gaat in op de dag nadat de goederen bij u werden geleverd of u bericht heeft ontvangen dat de goederen voor u klaarliggen bij een ophaalpunt. Nationale feestdagen worden niet als werkdag gerekend. Na de schriftelijke annulering van het contract bent u verplicht de goederen die u niet langer wenst te kopen binnen 21 dagen aan ons te retourneren. 7.3 Hoe te annuleren Als u een bestelling wilt annuleren, dan brengt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte. Dit kan gedaan worden per e-mail of post. U dient uw ordernummer hierbij aangeven en duidelijk te vermelden welke goederen u wenst te annuleren of retourneren. Als u uw bestelling wenst te annuleren nadat de goederen zijn geleverd, gaat u akkoord met het retour zenden van de goederen volgens de procedure zoals hieronder uiteengezet. 7.4 Retourneren goederen U moet de goederen persoonlijk of per post aan ons retourneren. Als u de goederen naar ons stuurt per post, bent u verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het transport kan ontstaan. U bent verantwoordelijk voor alle kosten van het retourneren van de goederen. 7.5 Redelijkerwijs zorg dragen voor de goederen U dient zorgvuldig met de goederen om te gaan vanaf het moment dat ze bij u worden afgeleverd tot het moment dat ze worden teruggestuurd. Als u niet alle onderdelen van de goederen kunt retourneren of als u er niet in slaagt om redelijke zorg te dragen voor de goederen waardoor wij redelijkerwijs van mening zijn dat de doorverkoop niet mogelijk is, gaat u akkoord met volledige betaling van de prijs van de goederen ter compensatie van ons verlies. 7.6 Terugbetaling van uw geld We zullen alle terugbetalingen naar uw voor betaling gebruikte bankrekening of creditcard voldoen binnen 30 dagen na de datum van annulering of retournering van de goederen. De terugbetaling bestaat uit de kosten van de geretourneerde goederen en de oorspronkelijke leverings- en administratiekosten, tenzij bovenstaand anders vermeld. 7.7 Uw rechten Deze Retourvoorwaarden nemen uw eventuele rechten die u heeft onder het consumentenrecht niet weg. Kijk voor meer informatie op www.consuwijzer.nl. Deze Retourvoorwaarden zijn in overeenstemming met uw rechten volgend uit de wet "Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten", of kort gezegd de Wet Koop op Afstand (2001). Lees onze Ruilvoorwaarden door voor meer informatie over het annuleren van uw bestelling en retourneren van de goederen. Artikel 8 Geheimhouding en beveiliging 8.1 De BWBshop/BMRmultimedia zal zich inspannen om zodanig maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de klant, waarvan duidelijk is dat de klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst. 8.2. De BWBshop/BMRmultimedia aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.BWBshop/BMR multimedia zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. 8.3Bestellingen van onderdelen die speciaal voor u worden geproduceerd, bijvoorbeeld in een specifieke kleur gefabriceerd, kunnen niet worden geannuleerd nadat de bevestiging is verzonden. Zodra deze goederen zijn geleverd kunnen ze alleen geretourneerd worden indien de goederen verkeerd omschreven zijn, niet van een bevredigende kwaliteit zijn of redelijkerwijs niet geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze heeft besteld en wij ze voor hebben geadviseerd.

 1. Geschillen 9.1. Op alle overeenkomsten en transacties van BWBshop/BMR multimedia is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 9.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Bevoegde rechtbank is de rechtbank te Zutphen. 9.1.3 Onze hele aansprakelijkheid jegens u, uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en Retourvoorwaarden, bedraagt niet meer dan de prijs betaald voor de goederen die u heeft gekocht via de Site, op voorwaarde dat wij redelijke zorg dragen voor de levering van de goederen. 9.1.4 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van inkomsten, winst, verwachte besparingen, goodwill of zakelijke mogelijkheden, voor elke schade aan uw reputatie of voor enige schade die niet redelijkerwijs te verwachten was door ons beiden op het moment dat uw bestelling wordt aanvaard. 9.1.5 Ondanks de beperkingen in de paragrafen 9.1.4 en 9.1.5 hierboven, beperken wij op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid jegens u voor de dood, persoonlijk letsel of fraude. 9.1.6 Indien u koopt als consument, zullen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Retourvoorwaarden geen invloed uitoefenen op uw rechten op grond van de betreffende wetgeving die niet kan worden uitgesloten. 9.2 Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of het niet naleven van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de Retourvoorwaarden als de vertraging of het verzuim het gevolg is van een omstandigheid die buiten onze redelijke controle valt. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot) branden, overstromingen, aardbevingen, stormen, natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust, daden van terrorisme of kwaadwillige beschadiging of vernietiging van onze gebouwen, uitrusting of goederen. 9.3 Kwijtschelding Als u inbreuk maakt op deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de Retourvoorwaarden en wij ondernemen geen actie, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u de voorwaarden schendt van de Algemene Verkoopvoorwaarden of Retourvoorwaarden. 9.4 Nietigheid In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de Retourvoorwaarden ongeldig worden verklaard door een bevoegde instantie, blijven de resterende voorwaarden van kracht en zult u nog steeds hieraan gebonden zijn. 9.5 Privacy Persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens, die u aan ons verstrekt tijdens het bestelproces, worden bewaard en gebruikt door ons in overeenstemming met ons privacybeleid. 9.6 Toepasselijk recht Deze overeenkomst (en alle niet-contractuele verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst) worden beheerst door het Nederlands recht. Ieder van ons stemt ermee in om juridische stappen met betrekking tot deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Retourvoorwaarden te volgen bij een rechtbank in Nederland. 9.7 Beschikbaarheid Wij nemen ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen of te stoppen met het verstrekken van de site en te stoppen met de verkoop van enige of alle goederen, zowel tijdelijk als permanent en met of zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, schorsing of opheffing van de beschikbaarheid van de Site. 9.8 Beveiliging Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw login-gegevens, wachtwoord en alle andere details met betrekking tot uw account te allen tijde vertrouwelijk blijven. U stemt ermee in om ons zo spoedig mogelijk te informeren als u weet of redelijkerwijs vermoedt dat de veiligheid van uw account in gevaar is. 9.9 Voorwaarden om in aanmerking te komen om goederen te bestellen U mag alleen goederen bestellen via de site als u 18 jaar of ouder bent en de levering mag alleen plaatsvinden in Nederland. U moet een actief e-mailadres en een telefoonnummer bezitten, waarop wij u gemakkelijk kunnen bereiken.

 2. Slotbepaling

10.1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij BWBshop/BMR multimedia. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal-Gelderland te Arnhem.

First1Last

BWBshop VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.bwbshop.nl Frank Daamenstraat 4t 7071AW Ulft tel.nr. 0031.315.844041

A.J.G. Breukers is de Functionaris Gegevensbescherming van BWBshop V.O.F Hij/zij is te bereiken via info@bwbshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken BWBshop V.O.F verwerkt uw Bedrijfsgegevens en daaraan gelinkte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Er worden verder enkel gegevens verwerkt die betrekking hebben op bedrijfsmatig gebruik. Omdat we met name b to b handelen zijn verdere persoons en privégegevens voor ons niet interessant.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Voor ons zijn jeugdige websitebezoekers irrelevant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken BWBshop V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - BWBshop V.O.F analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. - BWBshop V.O.F volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. - BWBshop V.O.F verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming BWBshop V.O.F neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BWBshop V.O.F) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BWBshop V.O.F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij werken met een eenvoudig CRM systeem om onze verkoopdoelen te kunnen bewerkstelligen. Gegevens als Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Adres, Postcode, Plaatsnaam contactdata en eventuele gespreksnotities op zakelijk niveau worden bewaard. Bij ons is een gemiddelde bewaartermijn tweejaar en boekhoudkundig zolang de belastingdienst dat vereist. Ons klantenbestand wordt verder gebruikt voor zakelijke doeleinden en persoonlijke informatie wordt niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

BWBshop V.O.F verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BWBshop V.O.F blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw bedrijfsgegevens worden met name gebruikt voor transport, betalingsverkeer en bestel cq offerte gebruik.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken BWBshop V.O.F gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BWBshop V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens/persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals wij zijn niet geïnteresseerd in uw privé gegevens. Heeft u mededelingen of wensen omtrent de registratie van uw gegevens gelieve dan die te sturen naar: sturen naar info@bwbshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan

BWBshop V.O.F wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

+Hoe wij persoonsgegevens beveiligen BWBshop V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bwbshop.nl

Levertijd & verzendkosten Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen worden gedaan, proberen wij binnen 3 dagen nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen. Soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren, indien wij moeten produceren kan dat 14 dagen duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen: € 15,50 per normale bestelling Pallettransport prijzen worden apart met u overlegd. Wij leveren onze pallets over het algemeen via HST Enschede. Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van Post.nl. Over het algemeen zal de aflevering tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Blijf in contact.

Voor al uw vragen en ideeën kunt u met ons in contact komen. Vul het contactformulier in en we zullen zsm antwoorden. Uiteraard is het mogelijk via de mess of whatsapp te communiceren. Of gewoon lekker ouderwets bellen. Wij doen onze uiterste best!

 • +0031315844041
 • info@bwbshop.nl
Graag uw volledige naam
Vul hier uw emailadres in zodat we uw mail kunnen beantwoorden.
Let us know how we can help you

Over ons

De website Shoptools.nl is een onderdeel van de BWBshop VOF. Wij verkopen al meer dan 25 jaar displays voor bedrijven. Point of sale materiaal of met een ander woord doen wij aan verkoopbevordering met middelen als prijskaarthouders, schepbakken en winkelinrichting voor snoep en bulkfood.

 • BWBshop VOF
 • Munstermanstraat 4-6 Hal 3
 • 7064KA Silvolde
 • Tel.: 0315-844041
 • Whatsapp: 0612380377
 • Email:info@bwbshop.nl
 • KVK/Handelskammer/Chambre of Commerce Arnhem 67704808
 • Taxnr. 857140206B01.

You may read the Disclaimer, AGB and Privacy statement page as you wish under the page Contact or find it in the Indexpage.